รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว Wat Bang Talat Mini Marathon 2021

ระยะวิ่ง 5K (18 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 Chittar Chongmesuk 18 ต.ค. 15 48 หญิง - L
 กฤษณา กุลสารี 23 มิ.ย. 21 42 หญิง - M
 กุลนาถ กลิ่นหอม 6 พ.ค. 05 58 หญิง - L
 จิรวัฒน์ ศริสวัสดิ์ 23 ก.ย. 03 60 ชาย - 3XL
 จุฑาพร ศิริอุดมสิน 23 ส.ค. 31 32 หญิง - S
 ช่อผกา สุทธิคุณ 24 ธ.ค. 42 21 หญิง - S
 ชัยณรงค์ โตนวล 10 ก.พ. 04 60 ชาย - XL
 นภาพร แก้วนุช 25 ส.ค. 16 47 หญิง - S
 มยุรีย์ แสงรัตนา 17 ส.ค. 28 35 หญิง - M
 รชต เชาวน์เจริญ 24 ม.ค. 47 17 ชาย - XL
 รำพึง ศรีสวัสดิ์ 6 พ.ย. 06 57 หญิง - 2XL
 วีระ ประเสริฐสุข 3 ก.ย. 13 50 ชาย - 5XL
 ศิราณี ปรีชา​พา​นิช​ 29 ก.ค. 15 48 หญิง - M
 ศิริพร เหลาคม 16 ม.ค. 30 34 หญิง - S
 ศิริลักษณ์ บูรณวงศ์ตระกูล 1 ม.ค. 18 46 หญิง - M
 ศุภโชค เชาวน์เจริญ 10 เม.ย. 41 22 ชาย - L
 สุรชา เกตุมะยูร 3 พ.ค. 97 66 ชาย - XL
 เจมส์ โทมาสจอห์นคอร์ฟ 6 ธ.ค. 23 40 ชาย - 2XL

ระยะวิ่ง 10K (32 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 Chaowalit Pikulyaem 15 ก.ย. 07 56 ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป XL
 Nattawut Phromcharoen 2 พ.ค. 22 41 ชาย อายุ 40-49 ปี XL
 Prapaporn Pikulyaem 5 ส.ค. 15 48 หญิง อายุ 40-49 ปี S
 Samorn Pitiyanuwat 11 มี.ค. 08 55 หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป S
 Songpot Jiarabunpot 21 ก.พ. 20 43 ชาย อายุ 40-49 ปี L
 กานติ์ชขิต พีรโชติกพันธุ์ 12 ต.ค. 12 51 หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป M
 จตุพล ศรีวัฒน์ 22 เม.ย. 05 58 ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป XL
 ณัฐพล สุขขะ 17 พ.ย. 24 39 ชาย อายุ 30-39 ปี XL
 ทีฆทัศน์ ศรีสาลีกุลรัตน์ 8 เม.ย. 48 15 ชาย ต่ำกว่า 19 ปี L
 ธนัสสรณ์ กรวัฒนการันย์ 26 ม.ค. 19 45 หญิง อายุ 40-49 ปี 2S
 นฤพงษ์ สุขขะ 11 มิ.ย. 29 34 ชาย อายุ 30-39 ปี XL
 นฤพล ชาวลุ่มบัว 6 ก.ค. 41 22 ชาย อายุ 20-29 ปี L
 บุญประเสริฐ บุญศักดิ์เฉลิม 9 พ.ย. 21 42 ชาย อายุ 40-49 ปี L
 ประสิทธิ์ ศรีนุ่น 13 ส.ค. 13 50 ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป M
 พิรุณ พลเยี่ยม 4 เม.ย. 27 36 หญิง อายุ 30-39 ปี M
 พิเชษฐ อิศรา 1 มิ.ย. 13 50 ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป L
 พีรติ ศรีวัฒน์ 18 ต.ค. 32 31 ชาย อายุ 30-39 ปี 2XL
 พีร​พัท​ เจียระ​บรรพต​ 19 ก.พ. 17 47 ชาย อายุ 40-49 ปี L
 มนตรี แดงภักดี 13 พ.ย. 06 57 ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป L
 มานพ เกตุมา 16 พ.ย. 25 38 ชาย อายุ 30-39 ปี L
 ยุทธนา มาตเจือ 26 เม.ย. 12 51 ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป XL
 รุ่งนภ่ รอดกสิกรรม 19 ก.ค. 21 42 หญิง อายุ 40-49 ปี L
 ศุภจิตร์ หวังมุขกลาง 15 ม.ค. 30 34 ชาย อายุ 30-39 ปี 2XL
 ศุภชัย เพ่งพินิจ 26 ก.ค. 17 46 ชาย อายุ 40-49 ปี L
 สมชาย อู่สำเภา 28 พ.ย. 23 40 ชาย อายุ 40-49 ปี L
 สมหมาย โพธิ์ทอง 11 พ.ย. 25 38 ชาย อายุ 30-39 ปี S
 สุนันญา เวียงสมุทร์​ 28 เม.ย. 23 40 หญิง อายุ 40-49 ปี 2S
 อภิรักษ์ แยกไธสง 22 มี.ค. 24 39 ชาย อายุ 30-39 ปี L
 อลงกต นกสี 11 มี.ค. 02 61 ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป M
 เสาวลักษณ์ สุขขะ 1 พ.ค. 36 27 หญิง อายุ 20-29 ปี 3XL
 ไชยโย ศรีสาลีกุลรัตน์ 10 พ.ย. 20 43 ชาย อายุ 40-49 ปี L
 ไพโรจน์ แดงเจริญ 22 ม.ค. 04 60 ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป L

 

*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @urunsports